Polityki prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy o zasadach przetwarzania w Spółce Państwa danych osobowych:

KTO ODPOWIADA ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: TEAM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA NIP: 5833216293 z siedzibą w Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk.

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

·      Zawarcia umowy;

·      Planowania i zarządzania realizacją usług, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie

czynności rachunkowych, rewizyjnych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz świadczenie usług dodatkowych, o które mogli się Państwo do nas zwrócić;

·      Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

·      Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak, jak wymaga tego prawo.

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

·      Komunikowania się z Państwem w celu otrzymywania ofert oraz innych informacji dotyczących usług i prowadzonej działalności a także informacji na temat planowanych promocji.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych, niż opisane powyżej.

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy czy konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

·      Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres email osoby, której dane dotyczą oraz innej osoby (współmałżonka, dzieci, rodziców, innych osób),

·      Dane identyfikacyjne, a w szczególności PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości a ponadto płeć, wiek, narodowość, stan cywilny oraz rodzaj statusu majątkowego w małżeństwie.

·      Dane płatnicze, takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;

·      Pozostałe Dane Osobowe Okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o udzielenie nam informacji na temat Państwa daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania Państwu wiadomości z życzeniami w ważnych dla Państwa dniach. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług oraz nasi partnerzy handlowi, o ile Państwo wyrazili na to zgodę. Do partnerów handlowych zaliczają się następujące podmioty:

...

Odbiorcami danych osobowych, adekwatnie do uzasadnionej potrzeby, mogą być 1) firma utrzymująca i serwisująca system teleinformatyczny Spółki, 2) operator systemu CRM, 3) operator systemu call page, 4) instytucje finansujące zakup Pani/ Pana lokalu oraz bezpośredni doradcy (na wyraźne Pana/Pani życzenie), 5) instytucje finansujące budowę przedmiotowej nieruchomości (np. bank, fundusz inwestycyjny) w związku z koniecznością rozliczenia transakcji powstałej w związku z zawartą umową, 6) kancelariom notarialnym w celu zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży, 7) wspólnikom Spółki – na cele związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych lub informacyjnych, 8) firmom audytorskim w związku z realizacją obowiązku badania sprawozdań rocznych, 9) instytucjom państwowym zgodnie z obwiązującymi w Polsce przepisami prawa, 10) doradcom prawnym i księgowym Spółki na cele związane z prawidłowym przygotowaniem i obsługą zawieranych transakcji, 11) innym spółkom współpracującym, wymienionym powyżej. Powyższy katalog ma charakter przykładowy. W konkretnej sytuacji Państwa dane będą przekazywane innym odbiorcom zgodnie z uzasadnioną potrzebą i z zachowaniem ochrony i minimalizacji zakresu przekazywanych danych.

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

CZY WYMAGANE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?
Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w określonych okolicznościach nie możemy podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do realizacji usługi, zapewnienia dostępu do ofert lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego, o co się do nas zwrócili.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do określonych celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres email: biuro@sprzedazapartamenty.com.pl

Wczytywanie cen i dostępności...

Niniejsza prezentacja jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ofert. Rzuty i powierzchnie lokali zostały opracowane na podstawie koncepcji architektonicznej i mogą ulec zmianie w końcowym projekcie.

© 2024
Belle View
apartamenty na sprzedaż